Plan van aanpak VHC Jongens, 2023-2028

“Zonnepanelen, elektrische vrachtwagens en bedrijfsauto’s. We zijn al hard op weg om zoveel mogelijk aspecten binnen en buiten ons bedrijf een duurzame oplossing te geven, iets wat bij ons hoog in het vaandel staat.”

Elektrische vrachtwagen

artikel 1.
inleiding

In onze brochure MVO beleid uit 2020 heeft VHC Jongens B.V. de vraag gesteld, hoe duurzaam zijn wij als Horecagroothandel VHC Jongens en in dat kader stellen we ook de vraag doen wij aan maatschappelijk ondernemen. Nu twee tot drie jaar later moeten wij constateren dat wij inderdaad veel doen aan duurzaam en MVO ondernemen, maar moeten we ook erkennen dat alles wat wij opschrijven alweer achterhaald is en door de tijd ingehaald. Investeringen die de laatste 5 jaar zijn gedaan door directie van VHC Jongens worden als normaal gezien, echter veel van die investeringen in huisvesting, transport en logistiek, assortiment en diverse projecten zijn wel degelijk gericht op maatschappelijk ondernemen en deze investeringen zijn genomen met aandacht voor mens, milieu, maatschappij en economisch eigenbelang.

Met bovenstaande conclusies zijn wij te rade gegaan bij de experts op MVO gebied CREM die met hun slogan “working on sustainability” de spijker op de kop slaan. We hebben CREM de vraag gesteld om ons huidig (e) beleid en maatregelen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder de loep te nemen en te identificeren welke aanvullend(e) beleid en maatregelen eventueel wenselijk zijn, zowel op strategisch als operationeel niveau. Belangrijkste conclusie is dat VHC Jongens al veel doet aan MVO en Duurzaamheid maar dat voor de komende jaren een duidelijk beleidsvisie geschreven moet worden waarin wordt aangeven welke middelen (geld en personeel) worden ingezet de komende jaren en wat we met die middelen willen bereiken. Wat is ons doel en hoe gaan we dat bereiken.

Dit vraagt een andere manier van bezig zijn met MVO omdat er doelen, investeringen, geld en middelen worden gedefinieerd, er een MVO team en een operationeel MVO team wordt gevormd en periodiek gemeten gaat worden of dat alles nog volgens planning verloopt. Hoe we dat willen doen gaan we later beschrijven, eerst willen we in paragraaf 2 kort nog even stil staan hoe een MVO-beleid er volgens ‘het boekje’ uit zou moeten zien. Vervolgens beschrijven we in paragraaf 3 het bestaande MVO beleid van VHC Jongens en wat er gaat verbeteren. In paragraaf 4 geven we weer wat het aanvullend beleid gaat worden en tenslotte in paragraaf 5 geven we een opsomming van de belangrijkste MVO-activiteiten van het afgelopen kwartaal en lopende zaken.

Als directie van VHC Jongens vinden wij het belangrijk dat bedrijven in onze foodbranche netjes zaken doen en dat er rekening wordt gehouden met mens en milieu. Als familiebedrijf staan wij dicht bij onze afnemer en bij ons personeel en hebben wij van nature mooie producten van regionale partners. Daarnaast streven wij ernaar om zo efficiënt mogelijk onze klanten te bevoorraden met zo min mogelijk uitstoot. Daarom vinden wij het normaal om hierin te investeren voor onze continuïteit en dus voor onze toekomst.

Cor Jongens, directie
Edwin Jongens, directie

Assortiment aan DKW producten volgens het MVO boekje

artikel 2.
MVO volgens het boekje

artikel 2.1
wat is MVO?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zegt het volgende over MVO: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u bij uw bedrijfsactiviteiten rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Niet alleen de wereld heeft daar baat bij – uw bedrijf ook.” Laten we kijken wat dit concreet betekent, met name vanuit het perspectief van de horecagroothandel.

AGF exotisch assortiment

people
planet
profit

Sommigen zeggen dat ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘duurzaam ondernemen’ synoniemen zijn. Anderen stellen dat duurzaam ondernemen zich uitsluitend richt op milieu-aspecten, terwijl het in MVO óók over sociale aspecten gaat, zoals arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en mensenrechten. Ook ‘netjes zakendoen’ waarbij zaken als belastingontduiking of -ontwijking, corruptie en vriendjespolitiek achterwege blijven, vallen onder MVO. Bij MVO gaat het om de balans tussen aandacht voor mens, milieu, maatschappij en ook het economische eigenbelang. Dit noemen we ook wel people, planet, profit.

Persbericht MVO duurzaamheid elektrische vrachtwegen

sustainable
development
goals

Voldoen aan wet- en regelgeving valt niet onder MVO. Het gaat juist om het nemen van (vrijwillige) bovenwettelijke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan circulair ondernemen waarbij het erom gaat om grondstoffen steeds opnieuw te gebruiken (voorkomen dat deze als ‘afval ‘ verloren gaan). Ook allerlei thema’s die onder de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ vallen zijn voorbeelden die binnen MVO kunnen worden opgepakt.

Meer over SDG
Orderpicker

directe
omgeving

Bij MVO gaat het niet alleen om maatregelen die direct effecten hebben voor de onderneming zelf, zoals energiebesparing, een adequaat afvalmanagement en goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor het eigen personeel. Ook de directe omgeving van de onderneming is bij MVO aandachtpunt. MVO dient echter vooral betrekking te hebben op de core business van een organisatie. Liefdadigheid, zoals de sponsoring van de lokale voetbalvereniging, valt bijvoorbeeld niet onder MVO. Dat noemen we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Core business voor een horecagroothandel is om horeca- en cateringklanten efficiënt te voorzien van food- en non-foodproducten. Dit betekent dat in het MVO-beleid van een horecagroothandel vooral het assortiment en transport en logistiek veel aandacht moeten krijgen. Kortom: de potentiële invloedsfeer van MVO is niet alleen bedrijfsintern, maar betreft ook de hele keten (zowel stroomopwaarts als -afwaarts) en de fysieke bedrijfsomgeving.

plan-do
check-act

Bij voorkeur ontwikkelt en implementeert een onderneming een MVO-beleid, blijft het niet steken bij losse maatregelen, en is het gebaseerd op het Plan-Do-Check-Act managementprincipe. Wat betekent dit?

Zonnepanelen MVO duurzaamheid

plan

In deze fase moet het bedrijf eerst bepalen op welke MVO-thema’s het zich wil richten. Daarbij gaat het om vragen waar de grootste risico’s optreden en waar het bedrijf het meeste verschil kan maken voor mens, milieu en maatschappij en met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, de keten waarvan het onderdeel uitmaakt en de fysieke bedrijfsomgeving. MVO kent veel invalshoeken en het is onvermijdelijk om in het MVO beleid keuzes te maken. Ook eventuele commerciële overwegingen mogen bij de prioritering worden meegewogen.

Zodra duidelijk is op welke MVO-thema’s je je vooral wilt richten is het verstandig om daarvoor een duidelijke doelstelling te formuleren. Op basis van die doelstelling kun je een Plan van Aanpak opstellen waarin wordt beschreven wie, wat, wanneer en hoe moet doen om de doelstelling te halen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn (tijd en geld). Het is verstandig om ook communicatie met personeel en de buitenwacht en periodieke evaluaties in dit Plan van Aanpak op te nemen.

Groenten, Knook AGF

do

In deze fase worden de maatregelen volgens het Plan van Aanpak uitgevoerd.

 

check

Het is belangrijk om periodiek te monitoren of het Plan van Aanpak volgens de verwachtingen en afspraken wordt uitgevoerd en of je dus nog op de goede weg bent om uiteindelijk de doelstellingen te behalen.

 

act

Met de inzichten uit de monitoring (‘Check’) kan het wenselijk zijn om het Plan van Aanpak aan te passen. En op basis daarvan kom je weer terug in de planningsfase. Een goed MVO-beleid is derhalve een cyclisch proces dat uiteindelijk tot een continue verbetering voor de onderneming leidt.

artikel 2.2
waarom MVO?

Onderstaande overwegingen om een adequaat MVO-beleid te voeren gelden ten eerste voor VHC Jongens zelf. Ten tweede gelden zij voor klanten van VHC Jongens. Door hen te faciliteren en inspireren om eveneens MVO-maatregelen te nemen kunnen zij enerzijds worden ontzorgd en anderzijds in staat gesteld om zich richting hun personeel en gasten positief te onderscheiden. Dit is voor VHC Jongens ook een potentieel interessante commerciële propositie.

Loyaal personeel en goede werksfeer

loyaal
personeel

Personeelsschaarste in de foodservice sector is here to stay! De problemen zijn nu al fors en zullen door verdergaande vergrijzing structureel zijn en mogelijk zelfs verergeren. Er is inmiddels veel bewijs voor een directe relatie tussen de betrokkenheid van personeel bij een onderneming en de MVO-prestaties van die onderneming. Over het algemeen wil personeel het liefst werken voor een bedrijf dat zich in alle opzichten fatsoenlijk gedraagt. Dat verhoogt ook de eigen zingeving van werken. Vooral 55-plussers en de zogenaamde millennials (na 1980 geboren) zijn daarvoor gevoelig. Zie ook het volgende rapport.

Voor de foodservicesector is met name de generatie Z een belangrijke personeelsdoelgroep (jongeren geboren tussen 1995 en 2010). Zij denken vaak goed na over de wereldproblematiek en de rol die zij daarin zelf vervullen. Zij willen het liefst werken voor een duurzaam bedrijf. Zie ook deze link. Door goede MVO prestaties is het met andere woorden eenvoudiger om nieuw personeel te werven, de loyaliteit te versterken en langdurig aan je te binden. Dat bespaart kosten voor werving en verzuim. Daarnaast verhoogt het de werknemerstevredenheid en productiviteit en dus inkomsten.

Assortiment aan DKW producten volgens het MVO boekje

kosten
besparing

Diverse MVO-maatregelen kunnen tot kostenbesparing leiden. Door MVO-maatregelen kun je bijvoorbeeld goed en loyaal personeel beter aan je binden. Dat scheelt kosten voor werving en inwerken en omzetderving door gebrek aan personeel. Maar denk ook aan minder kosten door energiebesparing, gebruik van duurzame energie-opwekking, lagere kosten voor afvalverwijdering en een actief beleid gericht op preventie van voedselverspilling.

Bekijk samenwerkingen
Inspiratiedag VHC Jongens

omzet
verhoging

Veel gasten waarderen prestaties op MVO gebied. Voor bedrijfs-, party- en eventcateraars is het vaak ook een verplichting in het kader van aanbestedingen en/of vergunningverlening. Hoe meer je je met MVO onderscheidt, hoe hoger je kansen in dit soort processen. Maar ook gasten van de ‘gewone’ horeca zullen een actief MVO beleid vaak waarderen. Horeca met veel zakelijke klanten kunnen in sommige gevallen ook profiteren van het MVO-beleid van de organisaties waarvoor zij werken; voor zakenlunches en -diners en vergaderingen zijn zij soms op zoek naar een duurzame locatie.

De horecagroothandel kan klanten met betrekking tot dit soort ontwikkelingen informeren, inspireren en faciliteren. Als de horecagroothandel zichzelf zo positief weet te profileren dan kunnen (latente) MVO-bewuste klanten beter aan zich worden gebonden en nieuwe klanten worden aangetrokken. Aansluiting bij de ‘Biodiversiteit op je Bord’ campagne van Dutch Cuisine is daarvan een voorbeeld (zie ook paragraaf 3.3).

Recept bloemkoolsteak met chimichurri

innovatie

MVO gaat vaak ook hand in hand met innovatie. Door kritisch naar de huidige bedrijfsprocessen te kijken kun je innovatie bevorderen. Onder andere de creativiteit van medewerkers en klanten is te mobiliseren bij doelstellingen om meer plantaardige en duurzame producten op de menukaart te krijgen, bij te dragen aan minder voedselverspilling en/of het ontstaan van minder verpakkingsafval. MVO kan wellicht ook een trigger zijn om nieuwe business te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek omtrent take-away en delivery verpakkingen en trends om daarbij te experimenteren met herbruikbare verpakkingsconcepten.

Ten eerste is de horecagroothandel uiteraard de potentiële leverancier voor dergelijke herbruikbare maaltijdboxen en dergelijke. Maar door de unieke logistieke positie van een groothandel waarin het veel restaurants in relatief kleine gebieden belevert is het wellicht ook een interessant verdienmodel om een rol te spelen bij de inzameling, reiniging en opnieuw uitlevering van deze verpakkingen.

Persbericht MVO duurzaamheid elektrische vrachtwegen

intrinsiek

Niet alleen zakelijke overwegingen zijn motieven voor een actief MVO-beleid. Het is ook gewoon leuk om door een MVO-bril naar je bedrijfsvoering te kijken en te weten dat je onderdeel bent van de oplossing in plaats van het probleem!

Persbericht: Duurzame bevoorrading
Boom Experience Center

artikel 3.
wat deed VHC Jongens al en wat gaan we verbeteren

artikel 3.1
MVO-ambitie en -beleid

De directie van VHC Jongens onderkent het belang van MVO en dat is niet alleen uit commerciële overwegingen. Zoals in de inleiding verwoord is VHC Jongens een familiebedrijf die het welzijn van haar klanten, werknemers en leveranciers hoog in het vaandel heeft staan. Het liefst met regionale partijen die waarde hechten aan het milieu en de samenlevering.

Elektrische vrachtwagen

MVO
maatregelen

VHC Jongens heeft op diverse terreinen MVO-maatregelen genomen, die een aantal jaren geleden zijn opgestart maar destijds was nog geen sprake van een systematische Plan-Do-Check-Act aanpak (zie paragraaf 2.1). Met uitzondering van een aantal specifieke thema’s (met name op het gebied van transport en logistiek en energie) zijn geen SMART geformuleerde doelstellingen vastgesteld en is ook geen SMART Plan van Aanpak ontwikkeld. Er is niet voorzien in een systematische periodieke monitoring en evaluatie van de voortgang en eventuele bijstelling van het beleid. Er werd wel veel geld beschikbaar gesteld door de directie maar er is geen MVO-budget voor de komende jaren vastgesteld.

Partners handdruk voor mooie samenwerkingen en doelstellingen

MVO
doelstellingen

Vanaf 2023 wil VHC Jongens langere termijn doelstellingen vaststellen en daar een meerjarig budget aan koppelen. Om te laten zien dat het een continu proces is en dat er ontwikkeling moet komen over de jaren om doelstellingen te halen. Verder wordt er geïnvesteerd in personeel, waarbij een MVO managementteam cursussen gaan volgen om richting te geven aan de gehele organisatie.

VHC Jongens heeft hoofdcategorieën gemaakt van de belangrijkste afdelingen/groepen die KPI’s moeten opleveren, maar ook acties moeten opvolgen:

Voedsel Verbindt

acties
assortiment

Er zal vanuit assortimentsbeheer/inkoop meer sturing gegeven worden naar leveranciers waarmee VHC Jongens wil werken en welke niet. Dus geen leveranciers waarvan we weten dat die hun werknemers uitbuiten. Maar ook liever regionale leveranciers met een korte keten van boer tot bord. Minder kilometers dus minder uitstoot.

Elektrische vrachtwagen

acties
transport & logistiek

Deze afdeling heeft de taak om zoveel mogelijk Co2 uitstoot te verminderen door (diesel) vrachtwagens te vervangen door elektrische/hybride vrachtwagen.

Loyaal personeel en goede werksfeer

acties
personeel

Deze afdeling zal een goed arbeidsklimaat scheppen en onderhouden om personeel te behouden die met plezier en trots werken bij VHC Jongens. Rekening houdend met de rechten van personeel en een zo rechtvaardig mogelijke afspiegeling van de maatschappij. Denk aan jong en oud, vrouw en man, etnische achtergrond etc.

AGF kwaliteit

acties
commercie

Deze afdeling zal een sturende werking kunnen hebben naar klanten om gezonder en duurzamere producten te komen. Maar ook zoveel mogelijk regionale klanten die dicht bij Oostzaan zitten om Co2 uitstoot te verminderen. Liever een klant binnen een straal van 40 kilometer dan een landelijke klant met veel logistieke kilometers.

AGF, Vegan en vegetarisch

acties
marketing

Meer sturing vanuit marketing in plaats van wachten totdat de klant erom vraagt. Dus in de commerciële uitingen blijk geven van een bedrijf die MVO en Duurzaamheid wil uitstralen.

Zonnepanelen MVO duurzaamheid

acties
huisvesting

VHC Jongens heeft al veel geïnvesteerd in zonnepanelen om Co2 neutraal pand te hebben. Dus verbruik vriezers en koelingen door opvang van energie uit zonnepanelen op de Ambacht 3 en Ambacht 22. Ook een deel van het verbruik van de elektrische (vracht-) auto’s wordt opgewekt door zonne-energie. VHC Jongens heeft de laatste jaren veel geld gestoken in nieuwe LED verlichting door het hele pand en door betere werkplekken voor het personeel.

Elektrische vrachtwagen

artikel 4.
aanvullend beleid

Naar aanleiding van het rapport van CREM eind 2022 is er door de directie van VHC Jongens geconcludeerd dat er meer en aanvullend beleid nodig is om de volgende stap te zetten voor het bedrijf. Degene die al jaren de kar hebben getrokken hebben veel initiatieven genomen en ook veel MVO-acties gedaan waarbij de indruk was dat we niet voorop liepen maar is VHC Jongens de meest enthousiaste deelnemers aan het koploperinitiatief ‘duurzame horecagroothandel”. Het bleek zoals eerder aangegeven dat er veel geïnvesteerd is maar dit door de directie als normaal werd bevonden.

Door nu in 2023 meer MVO-beleid te gaan maken voor de komende 5 jaren, zijn de volgende initiatieven genomen door de organisatie:

 • MVO team heeft ingeschreven voor Cursus MVO.
 • Er is een MVO team en operationeel MVO team aangesteld die met verschillende disciplines het MVO beleid gaan uitdragen en ook behouden.
 • Er gaat gewerkt worden volgens de Plan-Do-Check-Act methode zoals omschreven in hoofdstuk 2.
 • Er zijn KPI’s bepaald per afdeling die structureel worden gemonitord en opgeschreven om een proces van continu verbetering te laten zien.
 • Er is een jaarlijks budget en een meerjarig budget bepaald door de directie.
 • VHC Jongens gaat een nieuwe MVO brochure maken met onze visie en doelen. Deze brochure moet veel meer de richting aangeven voor de komende jaren, waarbij de acties en activiteiten een momentopname zijn en bij uitgave van de brochure meestal alweer achterhaald. Per kwartaal kunnen we een update geven van alle afgeronde en lopende MVO-activiteiten.
VHC Jongens vrachtwagen in vrachtwagen dock

artikel 5.
lopende MVO-activiteiten

Begin 2023 is de samenwerking met Foodstep aangegaan onder de naam Monitor Gezonder Eten & Drinken. Allereerst om klanten bewust te maken of de afgenomen assortiment gezond en/of duurzaam zijn, maar ook om een sturende/adviserende rol te hebben naar gezonder en duurzamer assortiment. Eerst rapportage zijn Q2 2023 beschikbaar en worden elk kwartaal gemonitord.

lopende
projecten

Bekijk alle projecten
Foodello

Project

Foodello

Foodello is een organisatie die producten redt die niet in de groothandel belanden.

Lees meer
Fire-Off

Project

Fire-Off

Door de gebruikte emmers en bakken een tweede leven te geven, dragen we ons steentje bij aan een beter milieu.

Lees meer
Voedsel Verbindt

Project

Voedsel Verbindt

Voedsel Verbindt zet zich in voor een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem.

Lees meer

lopende activiteiten
transport & logistiek

 • Er is één elektrische vrachtwagen geleverd, de eerste 7,5 ton vrachtwagen van Nederland, en er zijn momenteel drie vrachtwagens besteld voor belevering van met name Amsterdamse klanten. De verwachting is dat uiteindelijk 12-15 elektrische vrachtwagens worden ingezet. Daarnaast zijn er voor personeel en directie 30 elektrische personenauto’s. Zowel vrachtwagens als personenauto’s kunnen voor een deel met eigen zonne-energie worden opgeladen.

 

 • Er is een pilot gestart in Amsterdam met de naam duurzame bevoorrading met een elektrische vrachtwagen. VHC Jongens streeft naar een schone en slimme bevoorrading van klanten binnen de ring van Amsterdam.

 

 • Door een recente uitbreiding van het pand in 2022 kunnen grotere voorraden worden aangehouden. Hierdoor kunnen leveranciers grotere hoeveelheden aanleveren waardoor hun transportbewegingen met 20% worden verminderd.

lopende activiteiten
commercie

Koplopergroep groothandel; alle relevante punten voor MVO komen aan bod. Tijdens de meetings zijn er gastsprekers uit allerlei sectoren: land-of tuinbouw/ gemeenten/ overheidsinstellingen/ Rijkswaterstaat enz. Met als doel de bewustwording vergroten van onze foodprint bij de groothandels richting onze klanten.

lopende activiteiten
huisvesting

 • VHC Jongens heeft op de Ambacht 3 en Ambacht 22 in Oostzaan in totaal 7.000 zonnepanelen die ervoor zorgen dat het logistieke centrum voor 50% Co2 neutraal is. De grootste uitdaging wordt om in 2030 100% Co2 neutraal te zijn inclusief het laden van de elektrische vrachtwagens.

 

 • Er wordt in Q2/Q3 2023 geïnvesteerd in batterij(en) om de opgewekte stroom op te slaan en zo te gebruiken wanneer er piekbelastingen zijn. Het wordt niet uitgesloten dat er in de komende jaren grotere batterijen hiervoor aangeschaft gaan worden.

 

 • Fire Off: Samenwerking is in Q1 2023 gestart: Number 1 start 27/4 op 3 locaties, daar worden grote verzamelbakken neergezet voor alle grote emmers. Zij halen dit dan zelf op en gaan dit verwerken voor verfemmers (Food emmers kunnen wettelijk niet hergebruikt worden voor food). Mooi circulair project.

alle lopende
projecten

Fire-Off

Project

Fire-Off

Door de gebruikte emmers en bakken een tweede leven te geven, dragen we ons steentje bij aan een beter milieu.

Lees meer
Biodiversiteit op je Bord

Project

Biodiversiteit Op Je Bord

VHC Jongens omarmt het ‘Biodiversiteit op je Bord’ programma van Dutch Cuisine, een organisatie van en voor chefs.

Lees meer
Foodello

Project

Foodello

Foodello is een organisatie die producten redt die niet in de groothandel belanden.

Lees meer
Voedsel Verbindt

Project

Voedsel Verbindt

Voedsel Verbindt zet zich in voor een duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem.

Lees meer
Zonnepanelen MVO duurzaamheid

alles
voor een
groene
planeet

Boom receptie Ambacht 14

Verkoop Binnendienst
VHC Jongens

vragen
over ons
MVO beleid?

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.